Tiêu chí hoạt động

 

TRIẾT LÝ KIẾN ĐÔ

"LUÔN THAY ĐỔI ĐỂ LUÔN DẪN DẦU"

GIÁ TRỊ CỐT LỖI CỦA KIẾN ĐÔ

 • Thực tiễn là những bài học có giá trị nhất
 • Trưởng thành qua những thách thức và thất bại, không sợ khó khăn
 • Chất lượng là sức mạnh cạnh tranh
 • Sáng tạo là nền tảng
 • Tư duy tổ chức có hệ thống
 • Bạn hàng luôn kiếm khó hơn khách hàng (Đối tác, Khách hàng)
 • Kỷ luật là sức mạnh
 • Kiến đô là ngôi nhà chung,Đồng nghiệp là gia đình

 

QUAN ĐIỂM PHÁT TRIỂN

 

 • Phát triển có định hướng và tổ chức có hệ thống
 • Chú trọng đầu tư vào máy móc phương tiện để nâng cao chất lượng sản phẩm
 • Kinh doanh định hướng khách hàng
 • Phát triển nhanh, liên tục cải cách và tuân thủ quy trình để bền vững
 • Lấy con người làm yếu tố cốt lỗi.